Toelatingsbeleid

Een kind wordt alleen in groep 1 toegelaten als zij/hij zindelijk is. Wat betreft meerlingen (tweeling, drieling) is het beleid in school om deze kinderen in verschillende groepen te plaatsen. In de laatste twee/drie maanden van het schooljaar komt het wel eens voor dat de groepen 1/2 vol worden. We vragen dan aan ouders om hun kind pas na de zomervakantie op school te brengen. Weigeren van een kind zal alleen dan gebeuren als een kind van een andere school komt en er op deze school een verwijzingsprocedure loopt om het kind naar het speciaal basisonderwijs te sturen. Ook worden kinderen die uit het speciaal basisonderwijs komen niet op school toegelaten, behalve als het om terugplaatsing gaat.
Verder hanteren wij het beleid conform de afspraken binnen ons bestuur OPSPOOR.

Toelating (instroom)
Wij laten kinderen toe, die voldoen aan de volgende criteria:
  • Kinderen, die de leeftijd van vier jaar bereikt hebben (vanaf drie jaar en tien maanden kunnen kin-deren ten hoogste gedurende vijf dagen toegelaten worden tot de school). Bij uitzondering worden kinderen toegelaten, die de leeftijd van 13 of 14 jaar bereikt hebben. Dit alleen met toestemming van het personeelsoverleg en bevoegd gezag.
  • De toelating staat los van een geldelijke bijdrage.
  • De leerlingen nemen deel aan alle activiteiten, zoals beschreven in het schoolplan en het activiteitenplan. Op verzoek van de ouders en/of de groepsleerkracht en/of een arts kan een leerling vrijstelling krijgen voor bepaalde activiteiten; deze vrijstelling kan slechts worden verleend op gronden waarin het schoolwerkplan voorziet
  • Indien een nieuw aangemelde leerling op grond van advies van de vorige school en/of op grond van aanvullend onderzoek (het p.d.o.-onderzoek, zoals op de school toegepast en nader omschreven in het schoolplan; deel zorgbreedte) niet bekwaam is om het onderwijs in de volgende groep te volgen, dan wordt over het al dan niet bevorderen tot een volgende jaargroep een besluit genomen in het personeelsoverleg.

Leerkrachten aan het woord

"Ik ervaar mijn team als een samenwerkende en lerende groep mensen."

"Ik vind steun waar ik het nodig heb en kan samen met mijn collega's reflecteren. De sfeer onderling is fijn."