Onze resultaten

Wij vinden dat kinderen met plezier naar school moeten gaan, maar ook dat kinderen zo veel als mogelijk moeten leren. Daarom volgen wij de leerprestaties van kinderen. We volgen niet alleen de kinderen, we kijken ook twee keer per jaar naar onze eigen resultaten. Hiervoor gebruiken we de methode-onafhankelijke toetsen (Cito-toetsen). Daarnaast is de uitstroom uit groep 8 ook een graadmeter voor de resultaten van de school, alhoewel daar voorzichtig mee omgegaan moet worden. De uitstroom kan per schooljaar erg verschillen. 

Toetsresultaten
In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het observatiesysteem KIJK!.
Vanaf groep 3 nemen we systematisch toetsen af. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes en de CITO-toetsen. Deze toetsen en observaties geven een beeld van de resultaten van de kinderen op de gebieden technisch lezen, rekenen & wiskunde en spelling. Dit beeld wordt gevormd door na te gaan wat de gemiddelde resultaten zijn van de groepen en de school ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vanaf het schooljaar 2014-2015 nemen we in groep 8 de CITO eindtoets af.
Hier kunt u lezen welke resultaten wij met de eindtoets de afgelopen jaren hebben behaald.

In schooljaar 2012-2013 is de onderwijsinspectie op school geweest voor een kwaliteitsonderzoek. De conclusies uit dit onderzoek waren positief. U kunt het rapport nalezen op www.onderwijsinspectie.nl. Zodra er een nieuw rapport beschikbaar is, brengen we ouders daarvan op de hoogte.

Resultaten groep 8
De meeste kinderen van De Kweekvijver bezoeken de scholen voor voortgezet onderwijs in Zaandam. Bent u benieuwd naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn uitgestroomd? Lees dat hier.

Kwaliteit van ons onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek (1x per 4 jaar) getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Waardering leerlingen en ouders
In het voorjaar van 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen.
Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,1! De kinderen voelen zich veilig, ook omdat er duidelijke regels zijn. Ook zijn ze blij met wat ze leren op school.
Ouders geven De Kweekvijver het rapportcijfer 7,6. Ook zij zijn tevreden over het veilige klimaat. Zij noemen de vakbekwaamheid van de leerkrachten als belangrijk aspect waarover zij zeer tevreden zijn.

Leerkrachten aan het woord

"We zijn echt een team."

"We werken veel samen met de ouders, zij kennen hun kind immers het beste."