Ons team

Op onze school werken ongeveer 20 leerkrachten, waarvan een aantal fulltime en anderen parttime. Zij hebben voornamelijk een lesgevende taak en dragen alleen of met een duo-collega de verantwoordelijkheid voor een groep. Daarnaast werkt een aantal leerkrachten met andere specialistische taken waarvoor zij een extra studie hebben gevolgd. Op school hebben we een rekenspecialist, een taal/leesspecialist en een cultuurcoördinator.

Op onze school werkt een Intern Begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg en de afname van toetsen en testen. Zij zoekt samen met de groepsleerkracht naar manieren om kinderen die problemen hebben op het gebied van leren of sociaal-emotionele ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden.
De directeur bepaalt in overleg met de specialisten, intern begeleider en het team wat de speerpunten voor het komende schooljaar (of voor meerdere jaren) zullen zijn. De specialisten schrijven voor dit onderdeel een verbeterplan dat uitgevoerd gaat worden.

Er is een vakleerkracht voor gymnastiek, die volgens een rooster gymles geeft aan de groepen 2-3 t/m 8. De groepen 1-2 krijgen van onze partner Broeks Events het hele jaar door buiten gymles. Ze leren hierdoor op verschillende manieren buiten te spelen dan zij gewend zijn tijdens het vrij spelen.

Omdat we een grote school hebben is er een organisatiestructuur waarbij we in kleinere delen kunnen overleggen. Wij spreken van onderbouw (groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Elke bouw heeft een coördinator die leiding geeft aan de bouw, vergaderingen voorbereidt en overlegt met de directie.

Het management van de school is in handen van de directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school. Zij is eindverantwoordelijk voor alle zaken in de school. De directeur overlegt met de bouwcoördinatoren en de Intern Begeleider. In dit overleg van het management advies team (MAT) bespreken we alle zaken die met de organisatie en de schoolontwikkeling te maken hebben. Dit overleg met de coördinatoren vormt het middenmanagement van de school en heeft een beleidsvoorbereidende functie.

Tenslotte is de administratief medewerkster die het schoolteam ondersteunt.

 

Leerlingen aan het woord

"Er is veel tijd voor muziek en gym."

"En de thema-afsluitingen zijn geweldig!"